“Megbízatásunk: a Nemzet!”

Legújabb bejegyzéseink:

Hírek hónapok szerint:

.

Oldal megosztása
a közösségi médián:

Református Cserediák Program

Történelmi tény, hogy a mai Horvátország területén a protestáns vallású magyarság szórványban is könnyebben képes volt megőrizni nemzeti identitását. Jól mutatja ezt a Drávától délre eső szórványfalvak magyar közösségének példája, mely az őket körülvevő horvát többség mellett is megmaradt magyarnak. Kórógy, Szentlászló és Haraszti egészen a délszláv háború kitöréséig magyarlakta településeknek számítottak, s területükön mind a mai napig a magyarok alkotnak többséget. A háború okozta pusztítás miatt azonban a beolvadás teret nyert magának, hiszen a magyar falvak a front megérkezését követően teljesen elnéptelenedtek, s az életben maradt népesség, mely Magyarországra vagy Horvátország belső területeire menekült, meghatározó részben már nem tért vissza a háború után, helyükre pedig szláv telepesek érkeztek. Az etnikai arányok felhígulását tovább fokozta a 2000’-es években Kelet-Közép Európában jelentkező Nyugatra vándorlási hullám, mely a magyar családokat is érintette, valamint a népességfogyás, mely egyre több vegyesházasságot eredményezett.

A probléma lecsapódott az iskolarendszerben is, hiszen annak ellenére, hogy Szlavóniában számos helyen él még magyar népesség, ma már egyedül Kórógyon működik „A-modelles” magyar iskola. A kórógyi iskola mellett Harasztin a Református Egyház igyekszik a szlavóniai gyermekek magyarság tudatának megtartásán dolgozni, míg Szentlászlón az iskolában magyar anyanyelvápolás zajlik.

A Kosztolányi Dezső Céltársulás vezetői 2015 szeptemberében ezen ismertek jegyében azzal keresték meg a Pécsi Református Kollégiumot, hogy legyenek partnerek egy Református Cserediák Program kialakításában, amelynek keretében az intézmény kollégiumában és családoknál fogadnának horvátországi református falvakból származó magyar gyermekeket. A program célja, hogy az érkező gyermekek néhány napot töltsenek Pécsett, s ez alatt az iskolában folytassák tanulmányaikat saját évfolyamuknak megfelelően, barátságokat, ismeretségeket köthessenek magyarországi diákokkal, megtekintsék a várost és különböző szórakoztató és ismeretterjesztő programokon vegyenek részt magyar nyelven, ezáltal erősítve nyelvismeretüket, identitástudatukat és kötődésüket az anyanemzethez.

Az iskola részéről, mind Bartisné Gagyi Ágnes általános iskolai igazgatónő, mind Molnár Péter gimnáziumi igazgató örömmel fogadták a kezdeményezést és vállalták a gyermekek fogadását. A program koordinálását az iskola részéről Schmidtné Varga-Zságer Ágnes tanárnő vállalta magára. Az első alkalomra 2016. február 2-6. között került sor.

A program elindulását követően hamar felmerült az igény, hogy bővítsük a meghívott vendégek számát, így Szlavónia mellett Horvátország más területeiről és Bácska, Bánság területéről is érkezhetnek majd magyar gyermekek a Református Cserediák Programra.