A SZINAPSZIS ösztöndíj oklevélátadó ünnepsége

Farkas Ákos és Deér Gábor András átveszik a SZINAPSZIS ösztöndíj oklevelét.

A Nemzetstratégiai Szakkollégium 9 tagja nyerte el a SZINAPSZIS Ösztöndíjat mely a hallgatómentori feladatok ellátásában segíti a pályázókat. Az ösztöndíj oklevélátadó ünnepsége november 30-án zajlott le a PTE KPVK Szántó-Kovács János utcai épületében.

Szenn Pétert választották meg a horvátországi református egyház püspökének

Szenn Péter püspök. Kép forrása: Keppel Ákos / reformatus.hu

Szenn Péter, a szlavóniai Haraszti lelkésze és egyesületünk ottani képviselője lett megválasztva november 11-én a horvátországi református egyház püspökének.
A Magyar Idők napilap beszámolt a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinatának püspökválasztásáról, melyre Laskón került sor. (Az interneten elérhető cikket ide kattintva lehet megnyitni.)
Szervezetünk elnöke, Barkóczi Csaba levélben gratulált az új püspöknek, levél melyet alább idézünk:

„Nagytiszteletű Úr!
Kedves Péter!

Csak a múlt hét végén értesültem róla dr. Kádár Péter főigazgató úrtól, a Pécsi Református Kollégium vezetőjétől, hogy a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata Téged választott az egyház új püspökévé.
Megválasztásodhoz ezúton is szívből gratulálok a Kosztolányi Dezső Céltársulás teljes tagsága és elnöksége nevében egyaránt.
Munkádat kísérje az Isten óvó szeretete és a drávaszögi és szlavóniai magyar közösség beléd vetett bizalmának töretlensége.
Hiszem és tudom, hogy püspökké választásoddal a horvátországi reformátusok egy új időszak elé néznek, melynek eredménye a Reformáció 500. évfordulóján csakis a nemzeti öntudat megerősödése és református hitünk Dráva menti felvirágzása lehet.

Pécs, 2017. november 27.

Áldást és békességet kíván,
Barkóczi Csaba
elnök
Kosztolányi Dezső Céltársulás”

Barkóczi Csaba előadásai a Nemzetstratégiai Szakkollégiumnak

November 23-án és 24-én Barkóczi Csaba, egyesületünk elnöke és politológus doktorjelölt előadássorozatára került sor a szakkollégium tagjai számára. Az előadások témája a határon túli magyar kisebbség 1990 utáni politikai érdekképviselete volt. A kurzus egyben választható kreditként a Politológia alap- és mester, illetve a Nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók számára kreditértékű jegyet eredményez, az intézményben egyedüli határon túli magyarokról szóló tantárgyként.

Dr. Kobolka István előadása a Kosztolányi Nemzetstratégiai Szakkollégiumnak

November 22-én Dr. Kobolka István ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar vezető szakreferense és a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar docense látogatta meg a Nemzetstratégiai Szak-kollégiumot és személyes hangvételű előadást tartott a szakkollégium tagjainak.
Az est a migrációról és Magyarország külpolitikai helyzetéről szólt. A beszélgetés nagyon jó hangulatban telt, emellett a szakkollégisták betekintést kaptak Kobolka ezredes személyes pályafutásának állomásaiba is.

Kosztolányi Futsal Kupa 2017

A nyertes csapatok átveszik a kupákat és az érméket

A november 14.-ről 15.-re eső éjszaka lett megrendezve az idei jótékonysági Kosztolányi Futsal Kupa a Pécsi Tudományegyetem Sportcsarnokában. 14 csapat mérkőzött meg három csoportban, majd egy hármas döntőben vívták ki maguknak a csoportelsők a három kupát. A győztes a Szeszpanyol csapat lett, a második helyet a Kispad Legjobbjai foglalták el és a harmadik helynek szóló kupát nyerte meg a Magyar Futsal Válogatott nevű csapat.
A nevezési díjakból befolyt adományt a Kosztolányi Céltársulás december elején fogja teljes egészében vajdasági iskolakezdők beiskolázásának támogatására fordítani.
A Kosztolányi Futsal Kupa a PTE Sportirodával együttműködésben lett megvalósítva.

Farkas Ákos beszéde Nt. Szilágyi Zoltán lelkészavatóján, Hertelendyfalván

Kedves Testvéreim!

Tisztelt Hertelendyfalviak!

A délvidéki magyar közösségek támogatására létrehozott Kosztolányi Dezső Céltársulás még 2015 folyamán vette fel a kapcsolatot a Dél-Bánságban élő magyar közösségekkel, melyben óriási szerepet játszott Szilágyi Zoltán testvérünk is. Engedjék meg, hogy Barkóczi Csaba Elnök Úr szavait tolmácsoljam Önöknek, aki ma nem lehetett itt személyesen hivatali elfoglaltságai okán, de gondolatai minden bizonnyal most is Hertelendyfalván és a vajdasági magyar közösség ügyein járnak.

 

Tisztelt Hertelendyfalviak! Kedves Barátaim!

Fél évezreddel ezelőtt a magyarság hasonló állapotban élte életét, mint napjainkban. Bár akkor nem hét ország között, csupán három-négy részre osztva, de nemzetünk legnagyobb kiterjedésben Török Hódoltságban, mások Habsburg-Német elnyomás alatt, megint mások elzálogosítva Lengyelországnak, míg szeretett Erdélyünk magyarsága a véres önállóság útját járva tengette mindennapjait.

Otthonunkat, Pécs Várát török hódítók az 1526-os mohácsi ütközet és az 1543. évi ostrom között többször is kifosztották, a nemességet és a hagyományos papságot elűzték, a keresztény templomokat felégették, helyükre mecseteket építettek. A lakosság iszlám-török elnyomás alá süllyedt, sötétség borult a térségben élő keresztényekre.

Ebben az időben tért haza Nyugat-Európából Sztárai Mihály szerzetespap, akire nagy hatást gyakoroltak Luther Márton és Kálvin János tanai. Sztárai vállalta a veszélyt, s a muzulmánok által megszállt Baranyába utazott, ahol rendületlen hittel és Istenbe vetett végtelen bizalommal, igyekezettel sietett a pásztor nélkül maradt nyáj megsegítésére.

Sztárai a ma Horvátországhoz tartozó dél-baranyai Laskóról kiindulva 120 református gyülekezetet alapított a Dráva mentén. Missziója a keresztény közösségek megőrzése mellett a magyarság, a nemzettudat megőrzését is magával hozta. Épp Sztárainak és a reformációnak köszönhetjük, hogy Baranya, Somogy, Tolna, Szerémség és Verőce vidéke megtartotta keresztény hitét, magyar nyelvét, noha lehettek volna mohamedánok, ahogy azzá vált az eredetileg katolikus Bosznia és az eredtileg ortodox Albánia is. A református hit nemzetünk félévezredes megtartó erejének pillére lett, mely a bennünket körülvevő katolikus és ortodox népek tengerében nem engedi veszni magyar nyelvünket, kultúránkat, identitásunkat.

Vajon léteznek ma is Sztárai Mihályok?

Nagy szükség van rájuk… Nagy szükségünk van azokra a lelki pásztorokra, akik ma, mikor nemzetünket a szétszabdaltság, az elvándorlás és határainkon kívül az asszimiláció sújtja, fényt és utat mutatnak kicsiny közösségeinknek. Ma, amikor a pénz és az élvezetek kultusza vezeti az európai társadalmakat, ahol sokaknál a távoli Hollywood mesterséges művilága az irányadó, mindennél fontosabbak azok, akik rátudnak mutatni Istenre a hétköznapokban.

 

Nagytiszteletű Úr! Kedves Zoltán!

Erdélyből, egy kisebbségi református magyar közösségből vállaltad fel egy másik, távoli kisebbségi református magyar közösség sorsát. A szeretett otthont és a könnyebb útnak számító magyarországi szolgálatot félretéve léptél egy rögös, ám méltóságteljes misszió ösvényére. Hertelendyfalván nemcsak elfogadtak, de megszerettek és egyben motorjává, hajtó erejévé váltál az itteni közösség életének. Református elődeid, mint Károli Gáspár, Sztárai Mihály, az 1849-es mártír Szikszay János, az 1944-es bácskai vértanúk ugyan mind magasra tették a lécet, amelyhez fel kell nőni és méltónak kell lennie közösségünk valamennyi református lelkipásztorának, ugyanakkor én szent meggyőződéssel hiszem és tudom, hogy Benned megvan az a fajta alázat és tenni akarás, amellyel a világ bármely pontjára kerülve is fel tudod virágoztatni nemzetünket, közösségeinket.

Tudd, hogy miránk, akik az anyaország határain belül élünk, mesterséges határok által elszakítva Tőletek, bármikor számíthattok, mindig készek vagyunk segíteni. Együtt sírunk és együtt nevetünk Hertelendyfalvával és a vajdasági magyar református közösséggel! Bármilyen nehézség adódik is, fordulj hozzánk pályád során mindig bátorsággal, bizalommal!

Kívánok szolgálataidhoz kitartást és erőt, s az Isten mindenben megsegítő figyelmét és óvó szeretetét!

Áldás, békesség!

A Kosztolányi Céltársulás delegációja Szilágyi Zoltán lelkésszé szentelésén

Farkas Ákos beszédet mond a hertelendyfalvi református közösségnek

2017. november 3-án lelkésszé szentelték Szilágyi Zoltánt, eddigi segédlelkészt, a Kosztolányi Céltársulás korábbi elnökségi tagját. A szertartásra az al-dunai székely faluban, Hertelendyfalván került sor, ahol a Céltársulást és a Nemzetstratégiai Szakkollégiumot Farkas Ákos, a szakkollégium vezetője, Nagy Balázs pénzügyi titkár, illetve Vlasits Tamás tagtársunk képviselték.
A Kosztolányi Dezső Céltársulás delegáltjaként, Farkas Ákos köszöntötte Szilágyi Zoltánt és tolmácsolta Barkóczi Csaba Elnök Úr szavait. Beszédében azonban nem csupán az új lelkészhez, hanem a vajdasági református közösséghez is szólt, biztosítva őket az anyaország és azon belül a Kosztolányi Céltársulás támogatásáról.
„Felemelő érzés volt látni, ahogyan a református egyház méltóságai és felekezettől függetlenül, az egész dél-bánsági magyar közösség üdvözli az új lelkipásztort, az egyébként erdélyi származású Szilágyi Zoltánt. Az esemény üzenete mindhármunk számára egyértelmű volt: van magyar és református jövő a Kárpát-medencében!” – összegezte Farkas Ákos a delegáció tapasztalatait.